• Agenda

  Hierbij nodigen wij, conform artikel 15 van de Statuten van v.v. Oerterp, u als lid van de vereniging uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

  Vrijdag 16 november 2018 om 21.00 uur

  in de kantine van vv Oerterp 

  De stukken die ten grondslag liggen aan de agendapunten 3 tot en met 7 staan onderaan dit bericht

  De stukken behorende bij agendapunt 8 liggen vanaf genoemde datum ter inzage bij penningmeester Frank de Jong en zullen tevens tijdens de ledenvergadering aan de aanwezigen beschikbaar worden gesteld. 

  Conceptagenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Mededelingen 

  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van  mei 2018 (bijlage 1) 

  4. Jaarverslag 2017-2018 Jeugdcommissie (bijlage 2) 

  5. Jaarverslag wedstrijd en organisatiecommissie 2017-2018 (bijlage 3) 

  6. Jaarverslag van het bestuur 2017-2018 (bijlage 4) 

  7. Jaarverslag 2017-2018 Sponsorcommissie (bijlage 5) 

  8. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018 v.v. Oerterp algemeen en de Club van 50 

  9. Openstaande vacatures 

  10. Verslag kascommissie (mondeling) 

  11. Verkiezing kascommissie (zie toelichting) 

  12. Uitloting certificaten (zie toelichting) 

  13. Rondvraag en Sluiting