• Geachte leden,

  Hierbij nodigen wij, conform artikel 15 van de statuten van vv Oerterp, u als lid van de vereniging uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

  Vrijdag 31-05-2024 in de kantine van vv Oerterp

  Agenda:
  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen/ ingekomen stukken.
  3. Vaststellen notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 november 2023
  (zijn aan te vragen via een mailtje naar info@vv-oerterp.nl)
  4. Ontwikkelingen rond om het terras
  5. Jubileum (Jorrit Dijk)
  6. Goedkeuren beleidsplan
  7. Begroting 2024/2025
  8. Vacatures / VUT Ploeg
  9. Aftredende bestuurleden
         - DB Sijmen van den Boogaard (voorzitter) niet herkiesbaar
         - AB Jorrit Dijk (Voorzitter activiteiten commissie) niet herkiesbaar
         - AB Wiard Jansma (voorzitter sponsor commissie) niet herkiesbaar
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

 • Statuten
 • Beleidsplan vv Oerterp
 • Jeugdopleidingsplan