• Zaterdagmorgen

  KANTINEDIENST ZATERDAGMORGEN SEIZOEN 2017-2018      
                 
  Aanvang; 3 kwartier voor aanvang (meestal 8.15) - 12.30 uur      
                 
  naam adres Tel. data data data    
  Jantine Kromhout Wylp 33 850267 2-sep 09-dec 07-apr    
  Tilly Kootstra Skoalleane 4A  302292          
                 
  Gea Krol Souwe 20 303310 09-sep 16-dec 14-apr    
  Fam. Booi de Skeauwen 26 850297          
                 
  Lenneke Elverdink Wine 8 06-50620150 16-sep 13-jan 21-apr    
  Lonneke Nienhuis Iisnocht 1 06-49056625          
                 
  Daniel Postma Foareker 46 301268 23-sep 20-jan 28-apr    
                 
                 
  Grietje Boivin de Bân 6 303760 30-sep 27-jan 05-mei    
  Jildou Smits Golle20 303446          
                 
  Aukje Fokkema Foarke 11 546990 07-okt 3-feb 12-mei    
  Margreet Wiersma   06-14188798          
                 
  Maarten Overmaat Riuwe 6 300755 14-okt 10-feb 19-mei    
  Patrick den Hollander de Skeauwen 11 639309333          
                 
  Fam. Wouda de Feart 46 303793 21-okt 17-feb 26-mei    
  Ouders Jens Westra   06-53765181          
                 
  Sonja Out Koekoeksrop 26 850367 28-okt 24-feb 02-jun    
  Lucy Bosma Pream 22  Dr. Compagnie 342366          
                 
  Janet Boonstra Jukelburd 15 355113 04-nov 03-mrt 09-jun    
  Lisanne Veenstra   06-27907384          
                 
  Annewieke Wagenaar de Gilden 4 06-30903898 11-nov 10-mrt 16-jun    
  Annie van der Wal   06-11595740          
                 
  Jeltje Westerhuis de Feart 50 303257 18-nov 17-mrt 23-jun    
  Geale Couperus   06-23143193          
                 
  Froukje Wagenaar de Skeauwen 26 850297 25-nov 24-mrt      
  Rintje Schievink   06-83190726          
                 
  Michel vd Veer Rieger 8 06-22232958 02-dec 31-mrt      
  Simone vd Meulen   06-26050382          
                 
                 
  1 en 2 april              
  10 mei Hemelvaart              
  20 en 21 mei Pinksteren